Aanleg en onderhoud  openbare ruimtes

 • icon
 • icon
 • icon
 • icon
 • icon

Privacyverklaring

Krinkels B.V. (Krinkels) verwerkt dagelijks informatie over personen. Krinkels houdt zich daarbij aan de wet. Zij respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring (oktober 2019) leggen wij uit welke persoonsgegevens Krinkels verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Krinkels verwerkt uw persoonsgegevens zodat wij de overeenkomst kunnen uitvoeren, u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, burgerservicenummer (BSN) etc.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch

Beveiliging

Krinkels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen zoals technische maatregelen als wachtwoorden, inlogcodes, etcetera om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@krinkels.nl.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

Krinkels kan uw persoonsgegevens vanuit Nederland doorgeven aan het buitenland. Landen binnen de EU kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven.

Rechten van betrokkenen

U heeft jegens Krinkels een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering en/of aanvulling, gegevenswissing, beperkingen van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hieronder lichten wij die rechten toe, ook leggen wij uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doeleinden de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting opgeslagen zullen blijven, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens ook.

Gegevens verwijderen

U kunt Krinkels verzoeken om uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meerdere van
de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
 • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
 • u maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn dringende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
 • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van de wettelijke verplichting wissen;
 • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie of internetdiensten verzameld.

Beperking verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zolang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat en wij uw gegevens met uw toestemming waarvan de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, heeft u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar

U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die betrekking op u hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen aan kunnen voeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.
Verwerken wij uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten

Wilt u van een of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruikmaken, dan kunt u contact opnemen met ons via het emailadres: privacy@krinkels.nl. Krinkels zal op uw verzoek binnen vier weken beslissen,
tenzij wij u binnen die termijn op de hoogte stellen dat wij nog meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerking op basis daarvan onverlet.

Cookies en Social Media

Krinkels gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Aanmelden / Afmelden Nieuwsbrief

Krinkels gebruikt en verstuurt een digitale nieuwsbrief. Onderaan onze nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u aan en af te melden.

Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht. Voor meer informatie zie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Inlichtingen/Vragen?

Heeft u nog vragen, stuur dan een email met uw vraag naar: privacy@krinkels.nl.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op de website gepubliceerd.