• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Integraal beheer Rijksvastgoedbedrijf

Krinkels heeft op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding de aanbesteding ‘Beheer en onderhoud van de buitenruimten en Rijkscomplexen’ aangenomen voor het perceel Assen! In de tenderfase is door onze tenderafdeling een plan van aanpak opgesteld wat als beste overeenkwam met de verwachtingen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

De samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf vindt plaats op basis van kwaliteitsmanagement. Door de kennis en expertise van Krinkels kan er sterk worden ingespeeld op innovatie en verduurzaming van de buitenruimte. Dit om de bebouwde omgeving op Rijkscomplexen zo optimaal mogelijk te beheren, te onderhouden én verbeteren. Het werken op terreinen van Defensie en het Rijk vergt extra toegangs- en veiligheidsvoorschriften.

Krinkels gaat inzetten op integraal beheer van het perceel Assen, waardoor niet uitsluitend per discipline of afdeling naar de opgave wordt gekeken, maar vanuit verschillende disciplines en invalshoeken. Daarmee wordt de buitenruimte zoveel mogelijk als één geheel beheerd, rekening houdend met de levensduur van de aanwezige beheerobjecten. Het integraal beheer van het areaal resulteert in een kwalitatief goed functionerende buitenruimte voor de Rijks- en Defensiecomplexen en efficiënt onderhoud. Bovendien draagt het integraal benaderen en managen van de, in de buitenruimte, aanwezige beheerobjecten bij aan een transparanter en eenduidiger beheerproces.

We richten ons op een positieve samenwerking tussen de verschillende partijen, met oog voor elkaars belangen en doelstellingen. Dit gaan we doen door proactief mee te denken over de verbetering van het areaal ten opzichte van de bestaande situatie, denk hierbij aan klimaatbestendigheid en biodiversiteit binnen terreinen van Defensie en het Rijk.


Deel artikel

Archief