• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Groenonderhoud Waterschap Limburg gevat in uniek partnerschap – Persbericht

Roermond, 2 december 2022

Waterschap Limburg onderhoudt in Limburg zo’n 280 km natuurbeken, 195km dijken en 455 regenwaterbuffers. Het totale werkgebied is groter dan 2.000 km2. Dat is groot, héél groot. Om dit te behappen, werkt het schap sinds een jaar of drie met een zogeheten prestatiecontract voor het onderhoud. En dat is uniek voor waterschappen. In tegenstelling tot het los aanbesteden van voorkomende werkzaamheden, telt bij een prestatiecontract niet alleen de inspanning, maar wordt het integrale resultaat van tevoren afgesproken.

‘In geval van Waterschap Limburg is het zelfs meer dan dat’, aldus Richard Mooiman, projectmanager onderhoud. ‘Het neigt meer naar een partnerschap. Zodanig dat de gecontracteerde aannemer het ziet als zijn eigen gebied. We hebben Limburg verdeeld in Noord en Zuid en twee aannemers staan opgesteld voor deze taak. Zij worden door één team binnen Waterschap Limburg aangestuurd. Contractmanager Peter Brouwers ziet het als een grote plus dat er één eisenpakket ligt voor beide gebieden. Het is duidelijk dat wat voor Noord geldt, onverkort voor Zuid-Limburg van toepassing is.

Groenonderhoud

Het onderhoud van dijken, beken en sloten hoort bij de taken van het waterschap. Het voorkomen van wateroverlast of waterveiligheid staat daarbij voorop. De contractuele werkzaamheden bestaan voor het gehele groen areaal van Waterschap Limburg uit al het maai- en groenonderhoud inclusief peilbeheer door middel van maaien, snoeien, overige werkzaamheden en schapenbegrazing. Het groenonderhoud aan de waterobjecten wordt uitgevoerd op dijken, in en langs de waterlopen in beheer van Waterschap Limburg. Maar ook bij de regenwaterbuffers en poelen. ‘We proberen hierbij zoveel mogelijk duurzaam te werken. Er wordt voor zo’n 75% op een natuurlijke wijze gemaaid. En waar dit kan, worden grazers ingezet,’ stelt dagelijks bestuurder Chrit Wolfhagen, met onder meer onderhoud in zijn portefeuille.

Calamiteiten

Ook alle operationeel werk voor de calamiteitenbestrijding is in dit contract ondergebracht. Dit betekent dat de aannemers in opdracht van WL mobiele pompen plaatsen en demontabele keerwanden opbouwen tijdens hoogwater van de Maas. Ook worden de aannemers ingezet voor incidentbestrijding zoals het ruimen van dode vissen.

‘Waterschap Limburg heeft de aannemers een unieke opdracht gegeven’, vindt Wolfhagen. Hij ziet duidelijk de voordelen van deze bijzondere samenwerking. ‘Bij calamiteiten zoals in juni van dit jaar, als er ’s ochtends 100 mm neerslag wordt voorspeld, blijken wij in staat om nog vóór de middag alle waterkeringen en duikers te hebben gecontroleerd. En bovendien alle beverdammen en stuwen te hebben verlaagd. Dat is echt een geweldige prestatie.’

Flora en fauna

Speciale aandacht binnen het contract is er voor flora en fauna. Clustermanager Wilbert Peereboom: ‘Beide aannemers maken dankbaar gebruik van de bestaande systeem- en Areaalkennis binnen het cluster Areaalbeheer. De Jong Zuurmond voor Noord-Limburg en de firma Krinkels voor Zuid-Limburg vullen dit inmiddels ook al echt aan, zodat we inmiddels beschikken over betere en volledigere data onder meer voor flora en fauna.’ ‘Zeker voor een met soortenrijkdom gezegende provincie als Limburg, is dit een absolute pre’, aldus Mooiman. ‘Zo zijn al onze 40.000 bomen in kaart gebracht, maar ook de kwetsbare planten en dieren. Elke dag wordt er een update uitgedraaid met de meest recente info. Al blijft de natuur natuurlijk ook onvoorspelbaar. De kans op fouten blijft. Dieren verplaatsen zich nu eenmaal en droogte of nattigheid hebben uiteraard ook hun invloed. Wat dit betreft kunnen wij continu leren, net als de aannemers.’ Ook calamiteiten zoals wateroverlast binnen korte tijd afhandelen, krijgen we steeds beter onder controle. Reguliere meldingen worden afgehandeld via het omgevingsloket.

Flora en fauna

Na een eerdere pilot van drie jaar is men bij onderhoud goed te spreken over de resultaten van het huidige prestatiecontract dat in werking is vanaf 2020. Dit loopt nu nog twee jaar. Met in principe nog een mogelijke verlenging van twee keer één jaar.

Op dit moment is Waterschap Limburg het enige schap in Nederland dat het onderhoud in een prestatiecontract heeft ondergebracht. Misschien ook een tip voor de andere waterschappen? Brouwers: ‘Als je als waterschap meer wil dan maaien alleen en een werk aanbesteedt waarbij je optimaal gebruik wil maken van de kennis en kunde van de markt, dan is dit een prima contractvorm. En als ze het kunnen aansturen -net als wij- vanuit één team met één visie, is dat zeker het overwegen waard.’

Meer informatie:
Over onderhoud op de website van Waterschap Limburg of via communicatieadviseur Désirée Meijers, d.meijers@waterschaplimburg, tel. 0623750926.

Artikel door: Waterschap Limburg


Deel artikel

Archief