• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Duurzame oevers voor Waterschap Zuiderzeeland

Duurzame oevers komen voornamelijk voor in het agrarisch gebied. Voor het aanleggen van een duurzame oever wordt de traditionele berm verruimd tot een plasberm van twee meter breed en zo’n 30 centimeter diep. Door deze verbreding krijgt het agrarisch gebied bij een hoger waterpeil minder snel ‘natte voeten’. Een bredere tocht kan meer water opvangen. Daarnaast biedt de oever zo meer ruimte aan flora en fauna. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. Duurzame oevers waarvan de huidige beschoeiing aan het einde van zijn levensduur is, worden vervangen.

Redenen achter de aanleg
Duurzame oevers worden om verschillende redenen aangelegd. Kostenaspect: Bij duurzame oevers ligt een klein stukje beschoeiing (teenschot) onder water. Deze beschoeiing heeft een langere levensduur dan de bestaande beschoeiing. Vervanging hoeft dus minder vaak plaats te vinden, waardoor de onderhoudskosten dalen. Wet- en regelgeving: In het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater is het gebruik van behandeld hout in oppervlaktewater sinds de jaren ’90 verboden. Bij duurzame oevers is het teenschot van onbehandeld hout. Duurzaamheid: Volgens de doelstelling uit de Europese Kaderrichtlijn Water moet Waterschap Zuiderzeeland vóór 2027 40% van de totale watergangen in Flevoland duurzaam inrichten.


Deel artikel

Archief