Krinkels start met werkzaamheden in de Alde Feanen

Binnen natuurgebied De Alde Feanen (provincie Friesland) zijn belangrijke vegetaties en habitattypen verruigd en verbost als gevolg van verdroging, verzuring en een star boezempeil. Veel van de karakteristieke Natura 2000-habitattypen en -soorten in het gebied staan momenteel onder druk door een aantal bedreigingen.

De Natura 2000-doelstellingen voor het gebied De Alde Feanen kunnen alleen worden gehaald als er in het gebied maatregelen worden genomen. In een aantal deelgebieden worden dan ook de volgende maatregelen getroffen: vergroten areaal waterriet, waterplanten en veenmosrietlanden en het versterken van de kwaliteit van de blauwgraslanden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de Lytse Saiterpolder, Polder van der Berg, Koaiskrite en Headamskampen en beslaan ongeveer 50 ha. De werkzaamheden die hiermee gepaard gaan zijn het wegvangen van vis, het plaatsen van windmolens en aanbrengen van verbindingen naar omringend water, het herstellen en verstevigen van de kades, het verwijderen van struweel in Polder van der Berg en aanbrengen van riet.

Krinkels heeft in november een start gemaakt met de werkzaamheden.